Algemene voorwaarden

De Keuze Cadeau (thema)kaarten die worden uitgegeven door Cadeaubonnen.nl B.V. zijn één jaar geldig. De kaarten hebben een fysieke verschijningsvorm en bestaan ook in de vorm van een e-voucher. Het tegoed blijft een jaar geldig vanaf de activatie door Cadeaubonnen.nl B.V. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaukaart. De cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld. Kaarthouder kan gedurende de geldigheid zijn Keuze Cadeau verzilveren voor een cadeaukaart van dezelfde waarde. Cadeaubonnen.nl B.V. behoudt zich het recht voor het aanbod op de website op elk moment te wijzigen.

 

Artikel 1:

Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een hoofdletter geschreven termen, ongeacht of deze in enkel- of meervoud worden gehanteerd, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

1. Cadeaubonnen.nl B.V.: De besloten vennootschap Cadeaubonnen.nl & haar rechtsopvolgers ten behoeve waarvan deze voorwaarden zijn aangegaan. Kerstkeuzecadeau.nl is onderdeel van Cadeaubonnen.nl B.V. Hierna: CB en/of Cadeaubonnen.nl.

2. vervallen

3. Gebruiker: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Cadeaubonnen.nl geld ter beschikking stelt in ruil waarvoor Cadeaubonnen.nl een Kerstkeuzecadeau uitgeeft danwel die natuurlijke- of rechtspersoon die met het Saldo van Kerstkeuzecadeau afrekent voor de door Cadeaubonnen.nl B.V. geboden Diensten.

4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Cadeaubonnen.nl

5. Kerstkeuzecadeau: een door Cadeaubonnen.nl rechtstreeks of via Wederverkopers aan Gebruiker ter beschikking gestelde kaart, genaamd: “KerstKeuzeCadeau” waaraan een Tegoed door de Gebruiker bij de aanschaf van de kaart wordt gekoppeld.

6. Tegoed: het Saldo dat een geldswaarde van maximaal EUR 500,00 vertegenwoordigt waarmee betaald kan worden op kerstkeuzecadeau.nl of cadeaubon.nl

7. Geldigheid: het Tegoed van Kerstkeuzecadeau is 1 jaar geldig.

8. Diensten: de dienst van Cadeaubonnen.nl BV bestaat in het aanbieden van de mogelijkheid de Kerstkeuzecadeau op de websites Kerstkeuzecadeau.nl danwel Cadeaubon.nl te verzilveren voor een Cadeaukaart naar keuze. Deze mogelijkheid bestaat een jaar vanaf de activatie van de Kerstkeuzecadeau door Cadeaubonnen.nl B.V.

9. Wederverkopers: alle ondernemingen waarmee Cadeaubonnen.nl een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het in het verkeer brengen van Kerstkeuzecadeau.

 

Artikel 2:Algemeen

1. Met de aanschaf van Kerstkeuzecadeau heeft de Gebruiker deze algemene voorwaarden en de digitale verstrekking daarvan geaccepteerd. Deze zijn toepasselijk op elk aanbod van Cadeaubonnen.nl, elke Overeenkomst en elke relatie met Cadeaubonnen.nl , waarbij de Kerstkeuzecadeau al dan niet via Wederverkopers aan de Gebruiker wordt verkocht.

2. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente en vigerende versie) gepubliceerd op de website www.kerstkeuzecadeau.nl

3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkende bedingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

4. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Cadeaubonnen.nl worden gemaakt, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen ten behoeve van door Cadeaubonnen.nl in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

5. Cadeaubonnen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

6. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Cadeaubonnen.nl B.V. zal nieuwe bepalingen formuleren en hanteren ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 3Gebruik Kerstkeuzecadeau door Gebruiker

1. De Gebruiker kan Kerstkeuzecadeau uitsluitend aanschaffen bij Cadeaubonnen.nl B.V. en/of Wederverkopers. Om reden van fraudepreventie staat Cadeaubonnen.nl niet toe dat de Gebruiker Kerstkeuzecadeau van anderen koopt.

2. Na aankoop van Kerstkeuzecadeau valt het gebruik en de bewaring van Kerstkeuzecadeau en eventuele bijbehorende codes onder de volledige verantwoordelijkheid en risico van de Gebruiker. De Gebruiker dient deze specifiek ten behoeve van betalingen op internet met bijzondere zorgvuldigheid en discretie te behandelen; een en ander ter voorkoming van de mogelijkheid dat derden zonder toestemming het Saldo besteden bij de betaling voor Diensten.

3. vervallen

4. Kerstkeuzecadeau blijft eigendom van Cadeaubonnen.nl tot het Saldo EUR 0,00 bedraagt. Nadien vertegenwoordigt de kaart als drager van het Tegoed van Kerstkeuzecadeau geen waarde meer. Een en ander is onverminderd het bepaalde in lid 9 en 11.

5. De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd Kerstkeuzecadeau te besteden op kerstkeuzecadeau.nl of cadeaubonnen.nl ten behoeve van de aanschaf van Producten / Diensten.

6. Betaling ten laste van het op Kerstkeuzecadeau opgeslagen Tegoed vindt onherroepelijk plaats indien en voor zover de Gebruiker via een interface, zoals bijvoorbeeld via een betaalterminal, kassasysteem of dialoog(betaal)venster op de website van de Deelnemer en/of Cadeaubonnen.nl B.V., “akkoord” voor betaling heeft gegeven via deze interface en het Tegoed toereikend is gebleken om ten laste daarvan de tussen de Deelnemer en de Gebruiker overeengekomen betaling te laten plaatsvinden.

7. Kerstkeuzecadeau is onder geen beding inwisselbaar voor contant geld of te besteden bij andere partijen dan de Deelnemers.

8. Het Tegoed van Kerstkeuzecadeau is gegarandeerd voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van aanschaf van Kerstkeuzecadeau en is gedurende deze termijn door Gebruiker besteedbaar. Na deze periode en de omstandigheid als vermeld in lid 11 vervalt iedere aanspraak van de Gebruiker op het Tegoed van Kerstkeuzecadeau. De Gebruiker kan dan op het Saldo en/of het Tegoed geen enkele aanspraak meer maken.

9. Cadeaubonnen.nl vergoedt aan de Gebruiker onder geen beding rente over het Tegoed en/of het Saldo.

10. Indien een Gebruiker minder besteedt dan het Saldo van Kerstkeuzecadeau, vindt er geen restitutie plaats van het verschil tussen het werkelijk bestede bedrag en het resterende Tegoed op Kerstkeuzecadeau.

11. Kerstkeuzecadeau is niet herlaadbaar. Nadat het Tegoed op Kerstkeuzecadeau volledig is besteed, dan wel nadat het Saldo op Kerstkeuzecadeau is komen te vervallen overeenkomstig dit artikel, is Kerstkeuzecadeau niet meer bruikbaar.

 

 

Artikel 4: Verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en beschadiging

1. Cadeaubonnen.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor verlies, diefstal, vervalsing of misbruik, in welke vorm dan ook, van Kerstkeuzecadeau. Bij verlies, diefstal, vervalsing, misbruik en/of andersoortige ontvreemding van Kerstkeuzecadeau van de Gebruiker, vindt nimmer verrekening dan wel uitkering aan de oorspronkelijk Gebruiker van het Tegoed en/of Saldo plaats. De Gebruiker dient verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van Kerstkeuzecadeau en de bijbehorende codes zo spoedig mogelijk en voor zover mogelijk aan Cadeaubonnen.nl te melden, opdat Cadeaubonnen.nl met de redelijkerwijs mogelijke inspanningen kan pogen om de schade voor de Gebruiker te voorkomen of te beperken.

2. Indien een Gebruiker misbruik maakt van dan wel fraudeert dan wel een poging doet te frauderen met Kerstkeuzecadeau, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van Kerstkeuzecadeau door falsificatie, door de barcode te kraken dan wel op een andere wijze de (technische) beveiligingsmaatregelen te omzeilen, zal Cadeaubonnen.nl de Gebruiker terstond het gebruik van Kerstkeuzecadeau ontzeggen en Kerstkeuzecadeau blokkeren. Cadeaubonnen.nl zal hiervan direct aangifte doen bij de justitiële autoriteiten en verder volledig gerechtigd zijn haar volledige schade op de Gebruiker te verhalen.

3. Bij een beschadigde edoch niet misbruikte Kerstkeuzecadeau kan de Gebruiker Cadeaubonnen.nl verzoeken het Saldo op een nieuwe Kerstkeuzecadeau te plaatsen, zulks na aftrek van € 10,00 administratiekosten. Voor zover het Saldo op Kerstkeuzecadeau niet toereikend is, zal geen vervanging plaatsvinden. De beschadigde Kerstkeuzecadeau dient door Gebruiker in een gesloten enveloppe, vergezeld van de volledige NAW gegevens, e-mailadres en mobiele nummer aan Cadeaubonnen.nl te worden toegestuurd: Cadeaubonnen.nl, Asterweg 20 B2, 1031HN Amsterdam. Onvolledige aanvragen worden niet beantwoord of in behandeling genomen.

4. vervallen

5. In het geval van overmacht heeft Cadeaubonnen.nl het recht om de koop van de Kerstkeuzecadeau te ontbinden dan wel om het gebruik van de Kerstkeuzecadeau op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding door Cadeaubonnen.nl aan de betreffende Gebruiker.

6. In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen in relatie tot Kerstkeuzecadeau, heeft Cadeaubonnen.nl het recht om de koop van de Kerstkeuzecadeau te ontbinden dan wel om de uitvoering van het product op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding.

 

Artikel 5Rechten en verplichtingen Cadeaubonnen.nl B.V.

1. Cadeaubonnen.nl heeft het recht, edoch nimmer de verplichting, uitgezonderd het bepaalde in lid 3, op elk gewenst moment het Saldo op Kerstkeuzecadeau terug te voldoen aan de Gebruiker.

2. Cadeaubonnen.nl behoudt zich het recht voor om het gebruik van Kerstkeuzecadeau uit te sluiten van gebruik in combinaties met acties van de Deelnemers en Wederverkopers.

3. Cadeaubonnen.nl is gerechtigd – binnen redelijke grenzen – de aard, inhoud en beschikbaarheid van Kerstkeuzecadeau op elk gewenst moment aan te passen, te beperken, uit te breiden dan wel buiten dienst te stellen. Voor zover Cadeaubonnen.nl Kerstkeuzecadeau buiten dienst stelt, zal zij het niet vervallen Saldo op Kerstkeuzecadeau binnen een redelijke termijn aan de Gebruiker restitueren.

 

Artikel 6Aansprakelijkheid Cadeaubonnen.nl B.V.

1. Cadeaubonnen.nl streeft naar de best mogelijke dienstverlening aan de Gebruiker en zal zich in verband met dit streven zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om de Gebruiker steeds ongestoord te kunnen laten beschikken over het Saldo en/of het Tegoed. Niettemin garandeert Cadeaubonnen.nl niet dat de Gebruiker steeds zonder enige onderbreking over het Saldo en/of het Tegoed kan beschikken, onder meer vanwege de afhankelijkheid van externe factoren en (al dan niet aan Cadeaubonnen.nl gelieerde) partijen, waaronder technische- en telecommunicatiefactoren en derde partijen. Voor zover een van deze factoren en/of partijen Cadeaubonnen.nl beletten haar verplichtingen na te komen, is zij daarvoor nimmer aansprakelijk te stellen.

3. Cadeaubonnen.nl is nimmer aansprakelijk voor schade van Gebruiker door gebruik van Kerstkeuzecadeau, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of overige (directe- of indirecte) schade, tenzij deze schade wordt veroorzaakt door grove schuld of opzet van Cadeaubonnen.nl B.V.. In aanvulling op het voorgaande is Cadeaubonnen.nl onder geen beding aansprakelijk te stellen voor zover de Gebruiker het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet naleeft dan wel de instructies niet naleeft.

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid en voor zover op grond van dwingendrechtelijke voorschriften Cadeaubonnen.nl op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn, zal de aansprakelijkheid niet verder reiken per gebeurtenis uit welke hoofde dan ook (waarbij een samenhangende gebeurtenis als één gebeurtenis geldt), dan het bedrag van het hoogste Saldo op Kerstkeuzecadeau, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit en in ieder geval nooit meer dan de hiertoe door Cadeaubonnen.nl afgesloten verzekering uitkering aan Cadeaubonnen.nl doet.

5. Cadeaubonnen.nl is voorts onder geen beding aansprakelijk te stellen indien zij – op grond van overmacht – niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 7Wet Koop op Afstand.

Voor zover de Gebruiker Kerstkeuzecadeau aanschaft via een webshop van Cadeaubonnen.nl beschikt de Gebruiker niet over herroepingsrecht, gezien het karakter van het product. Het herroepingsrecht is uitgesloten, omdat het gaat om een dienst waarvan de uitvoering begonnen wordt binnen de herroepingstermijn. Artikel 8: Klachten Gebruikers met klachten met betrekking tot de Kerstkeuzecadeau worden verwezen naar de klantenservice van Cadeaubonnen.nl B.V.. Zie de contact pagina op deze website. Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 2. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen Cadeaubonnen.nl en de Gebruiker kennis te nemen.

 

Artikel 8Klachten

Gebruikers met klachten met betrekking tot de Kerstkeuzecadeau worden verwezen naar de klantenservice van Kerstkeuzecadeau.. Zie de contact pagina op deze website.

 

Artikel 9Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

2. Uitsluitend de rechter in het Arrondissement Amsterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen Cadeaubonnen.nl en de Gebruiker kennis te nemen.